Invoering omgevingswet uitgesteld

De invoering van de Omgevingswet wordt met ten minste drie maanden en mogelijk met zes maanden uitgesteld. Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft dat dinsdag in een brief aan de Eerste Kamer en de Tweede Kamer meegedeeld. De minister beslist de komende weken of de Omgevingswet, die op 1 juli 2022 zou worden ingevoerd, nu op 1 oktober 2022 of op 1 januari 2023 zal gaan.

De Eerste Kamer debatteerde al veelvuldig over de invoering van de Omgevingswet, bijvoorbeeld op 13 januari 2021

In zijn brief aan de beide Kamers geeft De Jonge aan dat uit verschillende overleggen met medeoverheden en experts over de invoering van de Omgevingswet naar voren is gekomen dat er meer tijd nodig is om goed te oefenen met de digitale systemen. “Om tot een verantwoorde en zorgvuldige inwerkingtreding van de Omgevingswet te komen, wil ik die tijd nemen”, aldus De Jonge.

De minister gaat de komende weken, samen met bestuurlijke partners, bezien welke datum verantwoord is. Zodra die datum duidelijk is zal het ontwerp van een Koninklijk Besluit voor inwerkingtreding worden aangeboden aan beide Kamers. “Daarover kan dan in beide Kamers het debat worden gevoerd, zodat er tijdig duidelijkheid is over de inwerkingtredingsdatum voor de uitvoeringspraktijk.”

Omgevingswet

De Omgevingswet vormt samen met het Omgevingsbesluit, Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit bouwwerken leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en de Omgevingsregeling de basis voor het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Omgevingswet al op 22 maart 2016 aanvaard. Het voorstel voor de Invoeringswet Omgevingswet, nodig om het nieuwe stelsel goed te laten werken, is op 11 februari 2020 na een heropening van de beraadslaging in vierde termijn en na een hoofdelijke stemming met 53 stemmen voor en 19 stemmen tegen aangenomen. Voor inwerkingtreding van de nieuwe wet is nog een koninklijk besluit nodig, dat eerst naar de Kamers moet worden gestuurd en dat zij kunnen verwerpen.

Sinds de aanvaarding van de Invoeringswet heeft de Eerste Kamer geregeld met de regering gesproken over de voortgang bij de noodzakelijke invoeringsmaatregelen en over een goed functionerend Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) dat de wet moet ondersteunen. Op 30 november en 21 december 2021 hield de Eerste Kamer nog deskundigenbijeenkomsten over het DSO en de uitvoeringspraktijk. De Eerste Kamer heeft bij brief van 18 januari 2022 advies gevraagd aan het Adviescollege ICT-toetsing over de haalbaarheid van de datum van 1 juli 2022 voor inwerkingtreding van de Omgevingswet in het licht van de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Ten slotte hebben de behandelende commissies op 26 januari 2022 een brief met een groot aantal vragen over de Omgevingswet aan minister De Jonge voorgelegd.

Bron: eerstekamer.nl

Lees ook: